Wednesday, November 17, 2010

Birthday Celebration

Tuesday, November 16, 2010

replacement windows

Friday, November 12, 2010

flying

Thursday, November 11, 2010

BeijingWednesday, November 10, 2010

BeijingTuesday, November 09, 2010

welcome to Beijing - bon appetite

Monday, November 08, 2010

opening ceremony


Sunday, November 07, 2010

visit to I-Chi Hsu

Saturday, November 06, 2010

very hot Fuping

Friday, November 05, 2010

Fuping

Thursday, November 04, 2010

Xian

Wednesday, November 03, 2010

Daxingshan Temple

Tuesday, November 02, 2010

trip

Monday, November 01, 2010

I like